Ondek de kracht van de Heilige Geest

God is liefde

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

– Matteüs 6:33 – NBG

Uitgelicht

Wilfredo & Judith Zendelingen uit Peru

Volg de zendelingen op de voet. Zij maken mooie blogs over hun leven als discipelen van Jezus Christus. Zij vertellen onder andere hoe zij met problemen van alledag omgaan en hoe ze opgelost worden door bidden en geloven. Nieuwsgierig?
Lees de december nieuwsbrief.

Bijbel studie

Kom naar de bijbelstudie!!! Deze zal gegeven worden door Frank Ouweneel. Het onderwerp zal zijn: De brief aan de Hebreeën; De Offers van Israel; De Grote Verzoening. De studie zal elke derde donderdag van de maand om 19:30 uur gegeven worden gedurende de periode oktober tot en met mei.

Sprekers terug luisteren

U kunt de sprekers van de afgelopen weken terug luisteren via media.

Ons kwartaalblad maart tot en met mei 2022 is weer uit. Veel lees plezier
Dagelijks Woord

Dit moet gij doen: spreekt waarheid onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw poorten; beraamt in uw hart elkanders onheil niet, en hebt geen valse eed lief,… [...]

Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig,… [...]

En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers, ook de zondaars hebben lief,… [...]